Aktuality

AKTUALITY

Nově provádíme odstranění dehtu z komínového průduchu


Ohebný hřídel Wöhler pro čištění kouřovodů a odstranění dehtu.
V provedení 7 nebo 10 metrů.


4 Pa test slouží ke kontrole mezních hodnot podtlaku pro bezpečný provoz plynových ohnišť (hořáků) a klimatizací jak v kotelnách, tak i v domácnostech.

Sjednocující výklad pojmu „Spalinová cesta“

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR se dohodly na vydání společného stanoviska sjednocujícího výklad pojmu „Spalinová cesta“. Sjednocující výklad pojmu „Spalinová cesta“ v právních předpisech a technických normách má zajistit jednotný přístup dotčených subjektů k využívání spalinových cest, jejich údržbě, opravám apod., z důvodu důležitosti problematiky ve vztahu k ochraně života a zdraví osob.
Právní úprava: Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv (dále jen „nařízení vlády č. 91/2010 Sb.“) a vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. (dále jen „vyhláška č. 268/2009 Sb.“).

České technické normy: třídy 73 – Navrhování a provádění staveb skupiny 08 – Požární bezpečnost staveb 42 – Funkční díly stavebních objektů

Pro účely nařízení vlády č. 91/2010 Sb. a vyhlášky č. 268/2009 Sb. je termín (pojem) „spalinová cesta“ definován takto: Spalinová cesta – dutina určená k odvodu spalin do volného ovzduší.

Čištění, kontrola a revize spalinové cesty – kominictví Hřivna Olomouc

Dle NV č.91/2010 Sb.:
čištění spalinové cesty (čištění komínů)
, které zahrnuje – čištění komínů, čištění kouřovodů, výběr tuhých částic z kontrolních otvorů a komínových dvířek.

kontrolu spalinové cesty (kontrola komínů), která zahrnuje – posouzení bezpečného umístění hořlavé stavební konstrukce, materiálu a předmětu v návaznosti na konstrukční provedení spalinové cesty a připojeného spotřebiče paliv, posouzením komína zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti, posouzením, zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, k jeho vymetacím, čistícím a kontrolním místům, posouzením zajištění požární bezpečnosti stavby a posouzením jejího technického stavu.

revize spalinové cesty (revize komínů), se provádí – před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína, při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv, před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv, po komínovém požáru a nebo při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.